Στόχοι & Aποτελέσματα

Στόχοι

 • ΣΤΟΧΟΣ 1. Αύξηση της συμμετοχής των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη δημιουργία και εφαρμογή μηχανισμών  ανατροφοδότησης
 • ΣΤΟΧΟΣ 2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δημιουργία & συλλογή δεδομένων παρακολούθησης της μετεκπαιδευτικής πορείας των αποφοίτων
 • ΣΤΟΧΟΣ 3. Βελτίωση της χρήσης των δεδομένων παρακολούθησης από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για σκοπούς προσαρμογής της παροχής.
 • ΣΤΟΧΟΣ 4. Αύξηση των ποσοστών ανταλλαγής δεδομένων αποφοίτων και της συγκρισιμότητας των δεδομένων αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Εργαλειοθήκη για τη παρακολούθηση της μετεκπαιδευτικής πορείας αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (O1)
 • Μηχανισμός συσχέτισης των δεδομένων παρακολούθησης με την απόδοση των παροχών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ο2)
 • Πλαίσιο προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βάση των αποτελεσμάτων ανατροφοδότησης (Ο3)
 • Συστάσεις για παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα της διαδικασίας προσαρμογής από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (O4)
 • 5 Εθνικής ημερίδες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (E1-E5)
 • Επίσημος διαδικτυακός τόπος
 • Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
 • Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης των ομάδων-στόχων
 • Προωθητικό υλικό για το έργο (Φυλλάδιο, πόστερ, βίντεο και παρουσιάσεις)