Iššūkis ir misija

Projekto tikslas – sukurti sistemą ir įrankius, kurie leistų profesinio mokymo įstaigoms optimaliai panaudoti absolventų grįžtamojo ryšio duomenis. Šį grįžtamojo ryšio mechanizmą sudaro absolventų duomenų rinkimas, jų apdorojimas ir pritaikymas prie nuolat kintančios darbo rinkos.

Tokį tikslą skatina profesinio mokymo įstaigų poreikis stiprinti savo gebėjimą savarankiškai prisitaikyti prie nuolat kintančios darbo rinkos poreikių veiksmingai išnaudojant veiklos lankstumo teikiamus privalumus, vietos rinkos tyrimų duomenis bei ryšį su vietos bendruomenėmis. Visa tai siekiama įgyvendinti efektyviai tvarkant ir apdorojant absolventų duomenis, derinant tai su darbo ir kitais rinkos poreikiais. Be to šiame projekte vadovaujamasi integruotu požiūriu, t.y. siekiama skatinti derinti grįžtamojo ryšio panaudojimo praktiką ir išteklius tarpinstituciniu lygmeniu, kurti tarptautinius standartus, dalintis duomenimis, bendrai juos apdoroti ir vykdyti skaidrų šių tikslų įgyvendinimą.

Projektas InTheLoop4VET grindžiamas profesinio mokymo ir tyrimų srityje pirmaujančių institucijų partneryste, kuria siekiama paskatinti profesinio mokymo įstaigas aktyviau dalyvauti kuriant ir įgyvendinant grįžtamojo ryšio panaudojimo mechanizmą. Partnerystę sudaro trys profesinio mokymo įstaigos – Folksuniversitetet (Švedija), Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (Lietuva), CIPFP Valle de Elda (Ispanija), Europos profesinio mokymo įstaigoms atstovaujanti asociacija (EVBB, Vokietija) ir mokslinių tyrimų organizacija atliekanti tyrimus įvairiose mokslo srityse (PROMEA, Graikija). Tokia partnerystė pasižymi kompetencijų ir organizacinės patirties įvairove.

InTheLoop4VET projektas stiprina mokymo įstaigos gebėjimą generuoti ir naudoti absolventų duomenis, prisitaikyti (prie darbo rinkos poreikių), sukurti skaitmeninius grįžtamojo ryšio panaudojimo įrankius, bendradarbiauti dalijantis duomenimis ir palaikyti grįžtamojo ryšio mechanizmo sąveiką su kitomis įstaigomis. Metodologijos prasme, šiame projekte vadovaujamasi moduliniu principu, t.y. grįžtamojo ryšio mechanizmas profesinio mokymo įstaigose kuriamas etapais, grindžiamais absolventų karjeros stebėsenos ir rinkos tyrimo duomenų generavimu bei naudojimu taikant tikslinį ir kombinuotą mokymo paslaugų pritaikymo metodą. Taikant šį „iš apačios į viršų“ metodą vertinamas profesinio mokymo įstaigų savarankiškai atliekamų mikroreformų potencialas kai mokymo įstaiga pasižymi gerais duomenų tvarkymo įgūdžiais, reaguoja į rinkos poreikius ir atitinkamai derina paslaugų teikimo priemones ir turinį.

InTheLoop4VET sistemos sukūrimas, papildantis jau esamas ES kokybės užtikrinimo sistemas ir susitarimus, suteiks pridėtinės vertės, nes įgalins profesinio mokymo įstaigas priimti tinkamus sprendimus ir konsultacijas. InTheLoop4VET sistemos ir įrankių, sukurtų atsižvelgiant į kontekstą bei suderintų tarptautiniu lygmeniu, sklaida, turės įtakos daugeliui profesinio mokymo įstaigų už partnerystės šalių ribų. Tai padidins jų lankstumą, konkurencingumą ir sąveiką prisitaikant prie kintančių socio-ekonominių poreikių. Galiausiai, naudodamiesi nepatentuotais skaitmeniniais ištekliais, kurie bus prieinami įgyvendinus projektą, sukursime bendrus ataskaitų teikimo standartus ir tvarias priemones skirtas dalintis karjeros stebėsenos bei įstaigų prisitaikymo duomenimis.

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2022-02-28

Projekto biudžetas: 308 276,00 Eur