Rezultatai ir veiklos

 • IO1 – Absolventų karjeros stebėsenos priemonių rinkinys profesinio mokymo įstaigoms
  Pirmasis rezultatas – tai priemonių rinkinys, skirtas absolventų karjeros stebėsenos duomenų generavimui ir rinkimui

Atsižvelgiant į tai, kad absolventų karjeros stebėsena profesinio mokymo įstaigose vykdoma netinkamai ir nenuosekliai, O1 tikslu siekiama pagerinti duomenų rinkimo procesą sukuriant tam skirtą priemonių rinkinį. Esama daug įvairių profesinio mokymo įstaigų absolventų karjeros stebėsenos priemonių skirstomų pagal įgyvendinimo lygį ir stebėsenos pobūdį. Tad šiuo projekto rezultatu siekiama sukurti duomenų generavimo ir rinkimo metodus (apklausos, administracinį, sinergetinį). Visų pirma bus sukurta apklausos priemonė ir duomenų rinkimo iš atvirų duomenų šaltinių gairės kaip integruotas karjeros stebėsenos priemonių rinkinys, kurį taip pat bus galima naudoti kaip atskirą priemonę. Priemonių rinkinys bus skirtas ne ekspertams, o profesinio mokymo įstaigų vadovams ar administracijos darbuotojams ir padės jiems sukurti duomenų rinkimo mechanizmą, pasinaudojant trimis papildomais profesinių mokyklų studentų duomenų generavimo būdais.

IO1 – T1EN
IO1 – T2ENSVELLTESDE
IO1 – T3ENSVELLTESDE
IO1 – T4ENSVELLTESDE
 • IO2 – Karjeros stebėsenos duomenų ir įstaigos veiklos rezultatų koreliacijos mechanizmas
  Antrasis rezultatas – karjeros stebėsenos duomenų ir įstaigos veiklos rezultatų koreliacijos mechanizmas kaip priemonė duomenų naudojimui tobulinti

Žemas absolventų karjeros stebėsenos duomenų panaudojimo lygis rodo, kad profesinio mokymo įstaigoms reikia didinti tokių duomenų pritaikymą gerinant teikiamų paslaugų kokybę mokymo įstaigos lygmeniu. Šiame dokumente profesinio mokymo įstaigoms pateikiami ištekliai, padėsiantys pasirinkti institucinius kokybės parametrus, kuriuos reikia peržiūrėti ir pakoreguoti (pvz.: mokymo programas, mokymo priemones, profesinio konsultavimo paslaugas, standartus ir teikiamas kvalifikacijas). Pagrindinė šio dokumento funkcija yra mokyti profesinio mokymo įstaigas strategiškai nusistatyti tinkamus karjeros stebėsenos duomenų panaudojimo būdus tam, kad būtų galima kontroliuoti bet kuriuos aukščiau paminėtus paslaugų teikimo kokybės parametrus. Bus sukurta skaitmeninė priemonė, kuri pagelbės šiame procese.

IO2 – T1EN
IO2 – T2ENSVELLTESDE
IO2 – T4ENSVELLTESDE
 • IO3 – Profesinio mokymo pritaikymo (darbo rinkos poreikiams) sistema
  IO3 etapo pabaigoje bus sukurta prisitaikymo prie darbo rinkos sistema, skirta gerinti mokymo įstaigos gebėjimą atliepti darbo rinkos poreikius.

Šiame etape dėmesys sutelkiamas į konkrečias profesinio mokymo paslaugų kokybės valdymo ir mokymo įstaigos strateginių sprendimų priėmimo sritis. Įvairių ES profesinio mokymo aspektų empiriniai tyrimai rodo, kad visų pirma būtina tobulinti profesinio mokymo įstaigų gebėjimą įsivertinti, antra, sisteminės reformos dažnai jų nepasiekia. Taigi šiuo darbo rezultatu siekiama atsižvelgti į minėtus aspektus. Taip sukuriama išsami sistema ir ištekliai tikslinėms intervencijoms konkrečiose profesinio mokymo paslaugų kokybės srityse. Taigi pagrindinis tikslas yra sukurti išteklius, skirtus i) kurti inovatyvias profesinio konsultavimo ir rinkodaros programas būsimiems studentams, ii) reaguoti į įgūdžių trūkumą, vietos konkurenciją ar finansavimo bei sprendimų priėmimo paramos priemones, iii) vykdyti mokymo programų peržiūros ir koregavimo procedūras, mokymo medžiagos ir jos pateikimo būdų bei suteikiamų kvalifikacijų priežiūrą. Šie ištekliai sudarys pagrindą savarankiškai taikyti aukščiau minėtus paslaugų kokybę lemiančius veiksnius.

IO3 – T1ENSVELLTESDE
IO3 – T2EN
IO3 – T3EN
 • IO4 – Profesinio mokymo įstaigų rekomendacijos ir profesinio mokymo pritaikymo (darbo rinkos poreikiams) rezultatų talpykla
  Paskutinis rezultatas – tai rekomendacinis dokumentas, skirtas projekto rezultatų pritaikymui ir sklaidai

Šiame projekto etape pateikiamos rekomendacijos, kaip panaudoti jo rezultatus ir sukuriama skaitmeninė talpykla interaktyvioms ataskaitoms ir pranešimams apie grįžtamojo ryšio mechanizmo praktinį taikymą. Interaktyvioji ataskaitų ir pranešimų talpykla, kaip nuolatinė infrastruktūra, yra bendradarbiavimo pagrindu sukurta talpykla, kuri vienu metu tenkina įvairius poreikius (grįžtamojo ryšio ciklų sąveikos, duomenų lyginimo ir dalijimosi poreikius). Profesinio mokymo įstaigos galės naudotis duomenų baze kuriant ataskaitas bei registruojant grįžtamojo ryšio ciklo duomenis; lyginant savo įstaigos veiklos rezultatus su bendrais institucijų kokybės rodikliais ir standartais bei daryti atitinkamas išvadas; taip pat galės inicijuoti arba įsitraukti į bendradarbiavimo ir tarpsektorinius grįžtamojo ryšio mechanizmo ciklus. Tikslas yra plėtoti išteklius, kurie leistų sukurti ir išbandyti InTheLoop4VET tinklą.

IO4 – T1ENSVELLTESDE
IO4 – T4ENSVELLTESDE