Προκλήσεις και αποστολή του έργου

Το έργο απσοκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλαισίου και εργαλείων ανατροφοδότησης για παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με την μετεκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων ΕΕΚ, με στόχο τη βελτίωση κια προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Ο συγκεκριμένος στόχος απορρέει από την ανάγκη των παρόχων ΕΕΚ να ενισχύσουν την ικανότητά τους για ανεξάρτητη αυτοπροσαρμογή (αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας, της πληροφόρησης για την αγορά εργασίας, της εγγύτητας με τις κοινότητες), μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με την μετεκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων, στο πλαίσιο διαδικασιών ευθυγράμμισης με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, το έργο υιοθετεί μια συνεκτική προσέγγιση για την εναρμόνιση των υφιστέμενων πρακτικών ανατροφοδότησης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία διεθνών προτύπων για τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφορίων μετεκπαιδευτικής φύσεως με τρόπο που να διασφαλίζει την διαφάνεια και τον σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Το InTheLoop4VET αποτελεί μια κοινοπραξία κορυφαίων ιδρυμάτων από τους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της έρευνας, με στόχο  την αύξηση της συμμετοχής των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μηχανισμών ανατροφοδότησης. Η κοινοπραξία  αποτελείται από τρεις παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Folksuniversitetet (SE), Ernestas Galvanauskas (LT), CIPFP Valle de Elda (ES), μια ένωση σε επίπεδο ΕΕ που εκπροσωπεί τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EVBB, DE) και έναν ερευνητικό οργανισμό με διατομεακή ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη (PROMEA, GR).

Το έργο InTheLoop4VET περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων των παρόχων ΕΕΚ που σχετίζονται με α) τη δημιουργία και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν την μετεκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων, β) τη βελτίωση και προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, γ)  την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης μηχανισμών ανατροφοδότησης και τη δικτύωση για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των μηχανισμών ανατροφοδότησης.

Μεθοδολογικά, το έργο εστιάζει σε κάθε ένα από τα διακριτά στάδια, πηγαίνοντας βήμα βήμα για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ανατροφοδότησης. Η προσέγγιση είναι εκ των κάτω προς τα πάνω (bottom-up), αξιοποιώντας την δυναμική των μικρο-μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τους παρόχους ΕΕΚ, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει με επιτυχία αντίστοιχους μηχανισμούς ανατροφοδότησης.

Η προστιθέμενη αξία του πλαίσιου ανατροφοδότησης που θα αναπτύξει το έργο InTheLoop4VET έγγυται όχι μόνο στο γεγονός ότι θα συμπληρώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς που εφαρμόζονται ανεξάρτητα απο παρόχους ΕΕΚ, αλλά και ότι θα αποτελέσει το εφαλτήριο και το σημείο αναφοράς για την περαίτερω εμπλοκή των παρόχων ΕΕΚ σε διαδικασίες αυτοπροσαρμογής και βελτίωσης των υπηρεσιών τους στη βάση ανατροφοδότησης από τους αποφοίτους.

Η διάχυση του πλαισίου και των εργαλείων του InTheLoop4VET εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για την πλειονότητα των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο στις χώρες της κοινοπραξίας όσο και πανευρωπαικά. Τέλος, μέσω των ανοικτών πόρων που πρόκειται να διαθέσει το έργο (χωρίς περιορισμούς), διευκολύνεται και επιτυγχένται η καθιέρωση κοινών προτύπων αναφοράς (reporting) και τυποποιημένων διαδικασιών διαμοιρασμού δεδομένων σχετικών με την μετεκπαιδευτική πορεία των αποφοίτων.

Διάρκεια έργου: 01/09/2019 – 28/02/2022

Προϋπολογισμός έργου: 308 276,00 €