Πνευματικά Αποτελέσματα & Δραστηριότητες

IO1 – Εργαλειοθήκη παρακολούθησης της μετεκπαιδευτικής πορείας αποφοίτων για παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Το πρώτο αποτέλεσμα είναι μια εργαλειοθήκη για τη δημιουργία και τη συλλογή δεδομένων παρακολούθησης αποφοίτων

Ανταποκρινόμενοι στο πρόβλημα των ανεπαρκών και ad hoc ρυθμίσεων παρακολούθησης της μετεκπαιδευτικής πορείας των αποφοίτων από τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο κύριος στόχος του IΟ1 είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων συλλογής δεδομένων μέσω της διάθεσης μιας εργαλειοθήκης για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την πορεία σταδιοδρομίας των αποφοίτων. Δεδομένης της ποικιλομορφίας των μηχανισμών παρακολούθησης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το παρόν αποτέλεσμα αναπτύσσει μεθόδους παραγωγής και συλλογής δεδομένων (ερευνητικά, διοικητικά, συνεργατικά). Ειδικότερα, ένα εργαλείο έρευνας και οδηγοί για συνέργειες συλλογής δεδομένων και συγκομιδή δεδομένων από ανοικτές πηγές θα αναπτυχθούν και θα παραδοθούν ως ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη παρακολούθησης, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως  ξεχωριστές λειτουργίες. Η εργαλειοθήκη θα είναι σχεδιασμένη για χρήση από μη ειδικούς που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα τους διευκολύνει να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό συλλογής δεδομένων, αξιοποιώντας τρεις συμπληρωματικούς τρόπους παραγωγής δεδομένων σχετικά με την πρόοδο των αποδεκτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

IO1 – T1EN
IO1 – T2ENSVELLTESDE
IO1 – T3ENSVELLTESDE
IO1 – T4ENSVELLTESDE

IO2 – Μηχανισμός συσχέτισης δεδομένων παρακολούθησης και παροχής επιδόσεων
Αποτέλεσμα είναι ένας μηχανισμός συσχέτισης δεδομένων παρακολούθησης με την απόδοση των παρόχων με τη μορφή πόρων για τη βελτίωση της χρήσης των δεδομένων

Τα χαμηλά ποσοστά χρήσης των δεδομένων παρακολούθησης των αποφοίτων αντικατοπτρίζουν την ανάγκη των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στην αξιοποίηση των εν λόγω δεδομένων με τρόπους που αυξάνουν την ποιότητα των παρόχων τους. Αυτό το αποτέλεσμα (ΙΟ2) αναπτύσσει τους απαραίτητους πόρους για τους παρόχους ΕΕΚ με στόχο την υποστήριξη της επιλογής των παραμέτρων ποιότητας που χρήζουν επανεξέτασης και προσαρμογής (π.χ. προγράμματα σπουδών και προγράμματα, μέσα κατάρτισης, υπηρεσίες καθοδήγησης, πρότυπα και προσφερόμενα προσόντα). Η κύρια λειτουργία αυτού του αποτελέσματος είναι να εκπαιδεύσει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον στρατηγικό προσδιορισμό των κατάλληλων τρόπων χρήσης δεδομένων παρακολούθησης από τις προαναφερθείσες παραμέτρους της ποιότητας των παροχών. Θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθήσει στη διαδικασία αυτή.

IO2 – T1EN
IO2 – T2ENSVELLTESDE
IO2 – T4ENSVELLTESDE

IO3 – Πλαίσιο προσαρμογής της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στο τέλος της ανάπτυξης του IO3 θα υπάρξει ένα πλαίσιο προσαρμογής, ιδιαίτερα προσανατολισμένο στη βελτίωση των ικανοτήτων των παρόχων ΕΕΚ,με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αυτό το αποτέλεσμα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους τομείς της διαχείρισης της ποιότητας της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της θεσμικής, στρατηγικής λήψης αποφάσεων. Η εμπειρική έρευνα σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια της ΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δείχνει, πρώτον, ότι η ικανότητα αυτοαξιολόγησης εκ μέρους των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χρήζει βελτίωσης και, δεύτερον, ότι οι συστημικές μεταρρυθμίσεις συχνά δεν φθάνουν στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έτσι το παρόν αποτέλεσμα έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιφυλάξεις. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και πόρους για στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς της ποιότητας της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ουσιαστικά, ο στόχος είναι να σχεδιαστούν πόροι για i) την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων καθοδήγησης και μάρκετινγκ σε υποψήφιους σπουδαστές, ii) την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων, του τοπικού ανταγωνισμού ή όσον αφορά τη χρηματοδότηση, και ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων-υποστήριξης, iii) την υποστήριξη διαδικασιών για την αναθεώρηση και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, των προγραμμάτων κατάρτισης, του υλικού και των μέσων ενημέρωσης και, τέλος, των προσφερόμενων ικανοτήτων. Οι πόροι αυτοί θα αποτελέσουν ένα πλαίσιο για την ανεξάρτητη προσαρμογή των προαναφερθέντων καθοριστικών παραγόντων της ποιότητας της παροχής ΕΕΚ.

IO3 – T1ENSVELLTESDE
IO3 – T2 EN
IO3 – T3EN

IO4 – Συστάσεις προς τους  παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα των διαδικασιών προσαρμογής από παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Το τελευταίο αποτέλεσμα είναι ένα έγγραφο συστάσεων που προορίζεται να λειτουργήσει ως μέσο διάδοσης για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου

Αυτό το αποτέλεσμα αναπτύσσει συστάσεις για την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου και μια βάση δεδομένωνγια διαδραστική αναφορά (reporting) στον μηχανισμό ανατροφοδότησης. Ως μόνιμη υποδομή, η βάση δεδομένων είναι ένα συνεργατικό εργαλείο που εξυπηρετεί ταυτόχρονα διάφορες ανάγκες (διαλειτουργικότητα μεταξύ μηχανισμών ανατροφοδότησης, συγκρισιμότητα και κοινή χρήση δεδομένων). Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων για να καταγράφουν τα δεδομένα του μηχανισμού ανατροφοδότησης, να διευκολύνουν τις γνώσεις τους μέσα  από τις συγκρίσεις μεταξύ των δικών τους επιδόσεων σε σχέση με άλλους παρόχους. Στόχος είναι η ανάπτυξη των πόρων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία και την πιλοτική δοκιμή του δικτύου InTheLoop4VET.

IO4 – T1ENSVELLTESDE
IO4 – T4ENSVELLTESDE