Resultat och aktiviteter

IO1 – Verktygssats för spårning av utexaminerade för VET-leverantörer
Det första resultatet är en verktygssats för att framställa och samla in spårningsuppgifter om utexaminerade

Som ett svar på problemet med otillräckliga och oplanerade (ad hoc) åtgärder för spårning av utexaminerade på VET-leverantörsnivå, är det främsta syftet med O1 att förbättra kapaciteten att samla in uppgifter genom att tillgängliggöra en verktygssats för att samla in bevis på utexaminerades karriärutveckling. I och med mångfalden av åtgärder för spårning av utexaminerade vad gäller nivån av implementering och typen av spårning, utvecklar det här resultatet metoder för att framställa och samla in uppgifter (enkätundersökningar, administrativa metoder, synergistiska metoder).

Framförallt kommer ett enkätundersökningsverktyg och manualer för datainsamlingssynergier och datautvinning från öppna uppgiftskällor att utvecklas och presenteras som en integrerad verktygssats för spårning, samtidigt som de också kommer att vara användbara i dess separata funktioner. Verktygssatsen kommer att utformas för att användas av VET-ledningspersonal och/eller administrativ personal utan expertkunskaper, och den kommer att underlätta för dem att upprätta en mekanism för att samla in uppgifter genom att utnyttja tre komplementära sätt för att framställa uppgifter om framstegen som görs av mottagare av VET-utbildning.

IO1 – T1EN
IO1 – T2ENSVELLTESDE
IO1 – T3ENSVELLTESDE
IO1 – T4ENSVELLTESDE

IO2 – sambandsmekanism för spårningsuppgifter och utförandet av de tillhandahållna tjänsterna
Resultatet av O2 är en sambandsmekanism för spårningsuppgifter och institutionernas resultat i form av resurser för ökad användning av uppgifter

De rapporterade låga nivåerna av användning av spårningsuppgifter om utexaminerade speglar VET-leverantörers behov av att förbättra sina kapaciteter att exploatera sådana uppgifter på sätt som förbättrar kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna på leverantörnivå. Det här resultatet utvecklar de nödvändiga resurserna för VET-leverantörer för att stödja valet av institutionella kvalitetsparametrar i behov av granskning och anpassning (t.ex. utbildningsplaner och program, utbildningsmedier, vägledningstjänster och kvalifikationer som erbjuds). Det här resultatets huvudsakliga funktion är att utbilda VET-leverantörer i den strategiska identifieringen av de lämpliga sätten att använda spårningsuppgifter på för att övervaka några av de ovannämnda parametrarna för kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna. Ett digitalt verktyg kommer att utvecklas för att bistå med stöd i processen.

IO2 – T1 EN
IO2 – T2ENSVELLTESDE
IO2 – T4ENSVELLTESDE

IO3 – Ramverk för anpassning av de tillhandahållna tjänsterna
I slutet av utvecklingen av IO3 kommer det att finnas ett ramverk för anpassning, framförallt riktat mot förbättringen av leverantörers kapaciteter att kunna tillgodose behoven på arbetsmarknaden

Det här resultatet fokuserar på specifika områden inom kvalitetshanteringen av tillhandahållandet av yrkesutbildning och institutionellt, strategiskt beslutsfattande. I den utsträckning som empirisk forskning om VET-utbildning runtom i EU-staterna visar, för det första, att VET-leverantörers kapacitet att utföra självbedömning är i behov av förbättringar, och för det andra, att systemiska reformer ofta inte når VET-leverantörer, är det här resultatet specifikt utformat för att ta itu med dessa förbehåll. Det tillhandahåller ett omfattande ramverk och resurser för målriktade ingripanden och åtgärder inom specifika områden som rör kvaliteten på utbud och ombesörjande av yrkesutbildning. I grund och botten är målet att utforma resurser för att i) utveckla nyskapande väglednings- och marknadsföringssystem för framtida studenter, ii) möta kompetensbrist, lokal konkurrens eller gällande finansiering, och ett stödverktyg för beslutsfattande för att iii) stödja procedurer för att granska och anpassa läroplaner, utbildningsprogram, material och medier, och, slutligen, kvalifikationer som erbjuds. De här resurserna kommer att utgöra ett ramverk för oberoende anpassning av de ovannämnda avgörande faktorerna för kvaliteten på de tillhandahållna tjänsterna.

IO3 – T1ENSVELLTESDE
IO3 – T2 EN
IO3 – T3EN

IO4 – Rekommendationer från VET-leverantörer och arkivering av resultat av anpassning av VET-utbud
Det sista resultatet är rekommendationer i pappersformat som syftar till att fungera som medium för att sprida upptagningen av projektets resultat

Det här projektresultatet utvecklar rekommendationer för upptagandet av projektresultat och ett digitalt arkiv för interaktiv rapportering om mekanismen för återkopplingssystemet. Som en permanent infrastruktur är det interaktiva rapporteringsarkivet ett gemensamt arkiv som simultant tillgodoser olika behov (interoperabilitet mellan återkopplingssystem samt jämförbarheten och delandet av uppgifter). VET-leverantörer kommer att kunna använda databasen för att skapa rapporter och registrera uppgifter från återkopplingssystemet, förenkla insikter från jämförelser mellan ens egna resultat och sammanlagda resultat av institutionella kvalitetsmätningar och referenspunkter; och att inleda eller ingå i samverkande och tvärsektoriella återkopplingssystem. Målet är att utveckla resurser som kommer att möjliggöra skapandet och pilottestningen av InTheLoop4VET-nätverket.

IO4 – T1ENSVELLTESDE
IO4 – T4ENSVELLTESDE